herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 15 kwietnia do 12 maja 2004 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2004 roku Zarząd

 1. Przyjął informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w DPS w Myśliborzu. Wyniki kontroli pozwalają stwierdzić, że kontrolowana jednostka prowadzi prawidłową gospodarkę finansową zgodnie z przepisami rachunkowości budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek publicznych. Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrzegania obowiązku przekazywania pełnych wysokości odpisów na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co jest niezgodne z przepisami art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

 2. Przyjął projekt porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy w Barlinku i Starostą Myśliborskim a Szczecińską Fundacją Talent - Promocja - Postęp w Szczecinie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności miasta Barlinka, upoważniając Starostę Powiatu do jego podpisania.

 3. Zapoznał się z pismem Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek w sprawie podziału nieruchomości nr 477/6 obr. 2 m. Barlinek przy ul. Sienkiewicza (teren przy szpitalu). Projekt podziału został złożony w Urzędzie Miasta i Gminy na wydanie decyzji o podziale działki nr 477/6 zgodny z decyzją zabudowy i zagospodarowania. Po otrzymaniu decyzji podziałowej na powyższą działkę wystąpimy z wnioskiem o warunki zabudowy dla nowo powstałych działek do Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek. Po otrzymaniu takiej decyzji przygotujemy uchwałę o sprzedaży działek.

 4. Przyjął ankietę o poziomie świadczonych usług medycznych przez szpitale powiatowe w powiecie myśliborskim.

 5. Rozpatrzył wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa w sprawie wypracowanych dochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez jednostki powiatu. Zarząd postanowił:

  1. zobowiązać kierowników powiatowych jednostek budżetowych do urealnienia planu dochodów z tytułu świadczonych usług do 30 kwietnia każdego roku.

  2. przekazywanie ponadplanowych dochodów na uzasadniony wniosek jednostki może nastąpić po 1 lipca każdego roku w wysokości do 75%.

 6. Wyraził zgodę na przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń w Internacie ZSP Nr 1 w Dębnie z przeznaczeniem dla PPP w Dębnie, postanawiając zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w miesiącu maju br.

 7. Negatywnie ustosunkował się do wniosku ZSP Nr 1 w Barlinku o zmiany w budżecie jednostki. Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie środków finansowych, które są potrzebne na opłacenie faktur za olej opałowy. Wnioskuje o zmniejszenie w paragrafach 4260 - Zakup energii, a zwiększenie w paragrafach 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Propozycja Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku nie doprowadzi do rozwiązania problemu. Przesunięcie planu zabezpieczy częściowo wydatek w § 4210, natomiast stworzy brak zabezpieczenia planu w § 4260. W celu rozwiązania problemu należy podjąć negocjacje z PEC Międzyrzecz w celu prolongaty terminu spłaty.

 8. Negatywnie rozpatrzył wniosek Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zmiany w wydatkach w budżecie jednostki. Dyrektor zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty 1.000 zł na przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej. Zarząd w/w sprawie przygotuje wniosek do MENiS o dofinansowanie zadania, w związku z tym środki te będą mogły być zabezpieczone i przekazane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Ministerstwo.

 9. Ze względu na brak środków finansowych, negatywnie rozpatrzył wniosek Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o przyznanie środków finansowych na dokończenie prac remontowych.

 10. Podjął uchwałę Nr 61/93/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok, gdzie zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w planie na 2004 rok w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, § 4270 - zakup usług remontowych w wysokości 60.416,39 zł na sfinansowanie modernizacji węzłów sanitarnych.

 1. Pozytywnie rozpatrzył wnioski w sprawie:

a) przekazania urządzeń kuchennych z Bursy Szkolnej dla Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

b) przekazania pościeli z Bursy Szkolnej dla Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2004 roku

 1. Przyjął informację na majowe obrady sesji Rady Powiatu na temat działalności Szkół Ponadgimnazjlanych w powiecie myśliborskim.

 2. Zapoznał się z pismem Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości, które nawiązuje do sprawy nieodpłatnego przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 257/4 na rzecz powiatu myśliborskiego. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku nie wyraził zgody na nieodpłatne przekazanie na własność tej nieruchomości, ponieważ użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości gruntowej w niczym nie utrudnia prowadzenie prawidłowej działalności oświatowej tej placówki.

 3. Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 62/94/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok, zmiany planu finansowego oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian dokonano na podstawie:

  • wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w wydatkach rzeczowych.

  • wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w wysokości 4.000 zł w tym na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej robót remontowo - adaptacyjnych budynku internatu na parterze i na drugim piętrze z przystosowaniem na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Dębnie (1.000 zł) oraz na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń internatu ZSP Nr 1 w Barlinku przy ul. Szosowej z przystosowaniem na sale dydaktyczne do nauki języków obcych (3.000 zł) oraz o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w rozdziale - komisje poborowe tj. o przesunięcie pomiędzy paragrafami.

  • wniosku Dyrektora DPS w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia.

  • wniosku PUP w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia między paragrafami.

  • wniosku Dyrektora MOS „Szkuner” o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia między paragrafami.

  • wniosku Dyrektora PPP w Dębnie o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia między paragrafami.

  • zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej w dziale - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale - pomoc dla repatriantów w kwocie 4.869 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów za II kwartał br.

 • Nr 62/95/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok. Zmian dokonano na podstawie:

  • zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku o ostatecznych kwotach subwencji budżetu państwa dla Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

  • wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 77.183 zł w budżecie Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynku szkoły ZSP Nr 1 w Barlinku”.

  • wniosku Dyrektora DPS w Myśliborzu o zwrot dochodów własnych odprowadzonych w wysokości 19.489 zł stanowiących odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS.

  • wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o zabezpieczenie kwoty 150.000 zł w budżecie powiatu myśliborskiego na realizację zadania związanego z remontem ZSP Nr 1 w Barlinku (remont pomieszczeń na sale dydaktyczne w Internacie) oraz remont elewacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Powyższa kwota zabezpiecza 50% przewidywanych kosztów remontu na które środki można otrzymać z 1% rezerwy MENiS. Nieprzekraczalny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2004 roku.

  1. Nr 62/96/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie ponadplanowych dochodów z tytułu świadczonych usług przez powiatowe jednostki budżetowe. Powyższy projekt uchwały został przygotowany ze względu na złożone wnioski na poprzednim posiedzeniu Zarządu.

  4) Dokonał analizy zobowiązań szpitali powiatowych oraz rachunku zysków i strat. Zarząd przyjął wnioski aby:

  1. dyrektorzy szpitali zobowiązali ordynatorów o przeanalizowanie przyjęć i tak zorganizować pracę, aby nie przekraczać limitów i kierować się ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego.

  2. przeprowadzić rozmowę z pracownikami SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o odstąpienie od odsetek za niewypłacone „13” z lat ubiegłych.

  5) Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o przyznanie środków pieniężnych na zainstalowanie

  instalacji alarmowej w budynku szkoły. Zarząd postanowił uzyskać środki z klauzuli rozszerzającej do umowy z

  PZU na ubezpieczenie mienia Powiatu Myśliborskiego z tzw. funduszu prewencyjnego.

  6) Pozytywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o przyznanie

  drzwi łazienkowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu.

  7) Zapoznał się z informacją przedstawioną przez Starostę na temat realizacji dochodów budżetu powiatu za I

  kwartał 2004 roku, które wykonano w 33,4%.

  Na posiedzeniu w dniu 6 maja 2004 roku Zarząd:

  1) Przyjął materiały na majowe obrady sesji Rady Powiatu na temat:

  1. informacja Dyrektora PCPR z realizacji zadań pomocy społecznej w powiecie myśliborskim.

  2. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

  3. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

  2) Dokonał analizy programu oszczędnościowego za I kwartał 2004 roku SPZOZ

  Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

  SPZOZ Szpital Powiatowy Barlinek

  Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku ma opracowany plan finansowy kosztów i przychodów na rok

  2004. Plan uwzględnia zadania zawarta w ubiegłorocznym programie redukcji kosztów, ponieważ program

  redukcji kosztów z roku 2003 jest nadal kontynuowany.

  1. Przychody za I kwartał wynosiły 2.675.496 zł i były wyższe od planowanych o 525.984 zł. Koszty wynosiły 2.096.287 zł i były niższe od planowanych o 135.763 zł.

  2. Nakłady na płace, kontrakty, ZUS i fundusz bezosobowy wynosiły 1.265.090 zł i były niższe od planowanych o 21.800 zł (w porównaniu z marcem roku ubiegłego zmniejszyły się o 260.788 zł)

  3. Pozostałe koszty (materiały, energia, leki, sprzęt medyczny) wynoszą 831.197 zł i są mniejsze o 113.963 zł od planowanych. W porównaniu z marcem 2003 zmniejszyły się o 237.074 zł. Koszty finansowe i pozostałe operacyjne wynoszą 122.781 zł i są niższe od planowanych o 77.219 zł a o 124.426 zł z porównywalnym okresem roku 2003.

  4. Kontynuując program redukcji kosztów w 2004 roku zatrudnienie wynosi 194 osoby, zmniejszyło się w ciągu roku 2003 o 9 osób.

  SPZOZ Szpital Powiatowy Dębno

  Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie kontynuuje program oszczędnościowy wdrożony w 2003 roku

  między innymi w zakresie redukcji zatrudnienia i obniżenia wynagrodzeń, które spowodowały, że:

  a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi w miesiącu grudniu 2003 roku wyniosło 430 tys. zł. W I kwartale br.

  wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą średnio miesięcznie 424 tys. zł.

  b) zatrudnienie wynosi obecnie 211 osób czyli 207,1 etatów. Zmniejszyło się w ciągu roku o 20 etatów. Z

  uzyskanych środków dyrektor przeznaczył na wypłatę zaległych za 2002 wynagrodzeń z tytułu tzw. Ustawy

  „203”.Wypłacił w I kwartale 2004roku odprawy pracownikom odchodzącym na wcześniejsze emerytury 23,7

  tys. zł.

  c) koszty z działalności operacyjnej w I kwartale 2004 roku wynoszą 706,7tys. zł i zmniejszyły się, gdyż w I

  kwartale 2003 roku wynosiły 749,9 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w I kwartale 2004 roku

  wynoszą 62 tys. zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynosiły 109 tys. zł. Zmniejszenie kosztów

  obsługi zadłużenia w I kwartale 2004 roku związane są z prowadzeniem rozmów i uzgodnieniami z

  dłużnikami.

  d) z uwagi na specyfikę kontraktów na I półrocze 2004 roku, które określają tylko limity w poszczególnych

  zakresach, przychody nie stanowią już elementu programu oszczędnościowego wg. dyrektora.

  3) Podjął następujące uchwały:

  1. Nr 63/97/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok, gdzie zmian dokonano na podstawie wniosku Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o dokonanie zmian w planie finansowym zespołu tj. o przesunięcie środków między paragrafami oraz przesunięcie środków pomiędzy jednostkami realizującymi.

  2. Nr 63/98/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2 oraz działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Upoważnienie to jest potrzebne do zawarcia porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowego z EFS z samorządem województwa zachodniopomorskiego oraz realizacji projektu „uzupełnienie działań na rzecz młodzieży w powiecie myśliborskim w ramach działania 1.2 oraz projektu „uzupełnienie działań na rzecz osób długotrwale bezrobotnych w powiecie myśliborskim” w ramach działania 1.3 sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich.

  1. Zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku w sprawie przejęcia jako zadanie własne PPP w Barlinku. Zarząd stoi na stanowisku, że jeżeli zmieni się zasada naliczania subwencji oświatowej, która w konsekwencji doprowadzi do tego, że będzie można naliczać osobno subwencję dla poradni Zarząd może wrócić do tematu. Natomiast w przypadku takim, gdzie nie sposób rozdzielić subwencji oświatowej nie ma możliwości przekazania poradni. W momencie przekazania subwencji gminie na pozostałe jednostki, które są w gestii powiatu zmniejszona zostanie subwencja o 100.000 zł.

  5) Pozytywnie rozpatrzył wnioski:

  1. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku w sprawie wydzierżawienia stołówki i kuchni internatu. Dyrektor szkoły wniosek uzasadnia tym, że występuje konieczność obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem bazy szkoły w tym internatu. Zmniejszająca się ilość wychowanków w internacie - subwencje i odpłatność wychowanków w minimalnym stopniu pokrywają wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie bazy. Obsada personalna - ilość etatów nie pozwala na rozwinięcie szerszej działalności usługowej w ramach istniejącej struktury. Stan bazy wymaga wykonania remontu zgodnie z zawiadomieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu. Wydzierżawienie w/w pomieszczeń na warunkach zabezpieczających potrzeby szkoły tj. zapewnienie posiłków dla mieszkańców internatu i jednocześnie umożliwienie funkcjonowania potencjalnego dzierżawcy, pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania internatu i poprawę sytuacji finansowej szkoły. Zarząd postanowił w powyższej sprawie ogłosić przetarg.

  2. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku w sprawie sprzedaży skrzydeł okiennych po zdemontowanych w ramach termomodernizacji oknach w budynku dydaktycznym. Zarząd postanowił ogłosić ofertę na sprzedaż okien wg. podanych cen:

  • skrzydło o wymiarach 78 x 72 - 3 zł

  • skrzydło o wymiarach 96 x 78 - 3 zł

  • skrzydło o wymiarach 112 x 44 - 3,50 zł

  • skrzydło o wymiarach 104 x 98 - 3,50 zł

  • skrzydło o wymiarach 104 x 68 - 4 zł

  W/w ceny okien zawierają podatek VAT.

  1. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku w sprawie wynajęcia budynku warsztatów szkolnych. Dyrektor szkoły wniosek uzasadnia tym, że po adaptacji pomieszczeń warsztatów szkolnych na sale dydaktyczne, pomieszczenia w budynku nie są wykorzystywane do zajęć dydaktycznych i ich wynajem zwiększy dochody warsztatów szkolnych i poprawi ich sytuację finansową. W budynku można byłoby zorganizować pomieszczenia na hurtownię, chłodnię lub inne np. zakład naprawczy sprzętu lub działalność usługową, zakład szklarski, tapicerski itp. Stawka czynszu za 1 m2 10 zł netto. W ramach opłat za czynsz zabezpieczone będzie woda, ścieki, wywóz nieczystości, sprzątanie wspólnej drogi dojazdowej i przyjmowanie drobnych przesyłek.

  2. Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie w sprawie zezłomowania wymiennika ciepła pojemnościowego zdemontowanego w 2001 roku z kotłowni budynku ZS przy ul. Piłsudskiego. Zarząd postanowił w/w urządzenie przekazać do zagospodarowania dla Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Dyrektor DWDz. nie podjął jeszcze decyzji co do przejęcia urządzenia.

  3. Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o przyznanie środków na pokrycie kosztów związanych z pobytem i pracą wolontariuszy, którzy będą wykonywać świadczenia na rzecz dzieci Domu Dziecka w Dębnie oraz Szpitala Powiatowego w Dębnie. Zarząd postanowił przyznać na powyższy cel środki w wysokości 4.000 zł.

  4. Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o dofinansowanie urządzenia pracowni komputerowej dla szkoły. Dzięki projektowi szkoła zyska pracownię informatyczną oraz szkolne mulitimedialne centrum informacyjne. Realizacja projektu podniesie jakość edukacji w szkole, promowanie technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów. Komputer przenośny i wideoprojektor stanowiący mobilny zestaw multimedialny służyć będzie do prowadzenia szkoleń, konferencji. Jest to jedyny zespół nie posiadający pracowni komputerowej nowej generacji z 16 stanowiskami. Dyrektor szkoły określiła potrzeby dofinansowania przez starostwo kwotą 4.000 zł. Pozostała kwota ma być wygospodarowana z budżetu szkoły i Rady Rodziców.

  Zarząd postanowił przeznaczyć na powyższy cel kwotę 4.000 zł.

  1. Ze względu na brak środków w budżecie powiatu negatywnie ustosunkował się do wniosku ZHP Komenda Hufca Myślibórz o dofinansowanie wyjazdu na Obchody 60 Rocznicy Bitwy o Monte Casino.

  Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2004 roku Zarząd:

  1) Podjął uchwałę Nr 64/99/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i układu

  wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

  oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian

  dokonano na podstawie:

  1. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 6.500 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem i pracą wolontariuszy, którzy będą wykonywać świadczenia na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Dębnie oraz Szpitala Powiatowego w Dębnie. Zarząd postanowił przyznać kwotę 4.000 zł.

  2. wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 100.000 zł na wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i cieplną, na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia powiatu, na opłaty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz 15.000 zł na remont internatu przy ul. Piłsudskiego w Dębnie.

  3. wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia między paragrafami.

  4. wniosku Dyrektora MOW w Renicach o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia między paragrafami.

  5. wniosku Dyrektora PPP w Dębnie o zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie poradni.

  6. wniosku Dyrektora PPP w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie poradni.

  7. wniosku Dyrektora PPP w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie poradni.

  8. porozumienia z dnia 4 lutego 2004 roku zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie szpitala w Dębnie - modernizacja głównych wejść budynku A i B z likwidacją barier architektonicznych.

  9. zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 maja 2004 roku o dokonanych zmianach w planie dotacji celowych w dziale - pomoc społeczna polegających na zmniejszeniu dotacji w rozdziale - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 16.607 zł i zwiększeniu dotacji w rozdziale - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 16.607 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

  Powyższych zmian dokonano na podstawie art. 51 ustawy z dnia 28

  listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz.

  2255 z poźn, zm.)

  2) Przyjął materiały na majowe obrady sesji Rady Powiatu w zakresie:

   1. projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2005 rok,

   2. projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2004 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,

   3. projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

   4. projekt uchwały w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

   5. projekt uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

   6. projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

  1. Pozytywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Myśliborzu o przesuniecie terminu płatności dla ZSP Nr 2 w Myśliborzu za najem lokalu do dnia 1 września 2004 roku.

  2. Zapoznał się z wnioskiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie przekazania prowadzenia od 1 września 2004 roku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach przez samorząd wojewódzki. W powyższej sprawie uzyskano pozytywną opinię Kuratorium, które stwierdza, że MOW jest placówką regionalną. Zarząd postanowił w powyższej sprawie prowadzić dalsze działania.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 01-06-2004 11:56
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2004
  Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2004 11:56