herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

1004/2014 w sprawie korespondencji dot. postępowania prowadzonego przez Wydział Budownictwa

Zgłoszona przez Panią Danutę Patkowską interpelacja na piśmie z dnia 30 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie korespondencji dot. postępowania prowadzonego przez Wydział Budownictwa:

 

Treść zapytania:

Domagam się odpowiedzi: czy normalną standardową procedurą
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy sprawującym funkcję starosty Arkadiuszu Mazepie jest odpowiadanie na pisma, przez Wy­dział Budownictwa, tego samego dnia gdy wpływa pismo do Staro­stwa?

Dnia 5.12.2013r. wpłynęło pismo, z pieczątką Rady Miejskiej w Dębnie znak: BRM.0004.17.3013.EB, do  Arkadiusza Mazepy - Starosty Myśliborskiego i tego samego dnia tj. 5.12.2013r. Naczelnik Wydziału Budownictwa - Marcin Fus, pismem znak: WB.6743.1.688.2013.MF udzielił odpowiedzi Ryszardowi Patkowskiemu -Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dębnie.

Czy Naczelnik WB - Marcin Fus miał prawo udzielić informacji na pod­stawie pisma wyżej wskazanego?

Czy Pan Naczelnik Marcin Fus w w/w sprawie podjął działania z inicjatywy własnej czy na polecenie? Jeżeli na polecenie, to na czyje polecenie?

 

Treść udzielonej odpowiedzi: 

Informuję, że w sprawach wymagających natychmiastowej interwencji (jeśli taka możliwość istnieje) udziela się odpowiedzi na pismo, które wpływa do Wydziału Budownictwa w tym samym dniu. Tryb ten nie odbiega od standardów określonych
w procedurach administracyjnych.

Odpowiedzi Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dębnie - Panu Ryszardowi Patkowskiemu udzielono w związku z tym, że organ jeszcze przed w/w pismem powziął informację o samowolnym wykonaniu określonych w zgłoszeniu ZEAS-u w Dębnie robót budowlanych. Informuję, że organ zobowiązany jest w całości rozpatrzyć zebrany materiał dowodowy zarówno przed wydaniem pozwolenia na budowę, jak też przed przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Jednym ze sposobów uzyskania właściwych informacji w sprawie było udzielenie Przewodniczącemu Rady Miejskiej odpowiedzi na zadane pytania, jak się okazało to właśnie Pan Ryszard Patkowski poinformował zarówno Starostę Myśliborskiego jak i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o popełnionej samowoli budowlanej. Naczelnik Wydziału Budownictwa ma przede wszystkim rozwiązywać wszelkie wątpliwości pojawiające się
w prowadzonych sprawach, a zwłaszcza w sprawach, w których jak się okazuje wprowadza się organ w błąd dokonując zgłoszenia robót budowlanych faktycznie już wykonanych, jak to miało miejsce w przypadku wniosku ZEAS-u w Dębnie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu decyzją NB.5160.30.2014.HW, z dnia 24 kwietnia 2014r. potwierdził ustalenia poczynione przez Wydział Budownictwa w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

Naczelnik Wydziału Budownictwa wykonuje zadania w ramach dokonanego w urzędzie rozdziału zadań oraz  przysługujących mu upoważnień do dokonywania czynności administracyjnych w imieniu Starosty Myśliborskiego jako organu właściwego w sprawach architektoniczno-budowlanych.

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 27-06-2014 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 27-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 27-06-2014 13:01