herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej


PROJEKT

UCHWAŁA .................

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia .....................

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001, Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1487, Dz. U. z 2005 r. Nr 94 poz. 788, Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1366, Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodziców osób pełnoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Myśliborskiego

§ 2. Rodzice dziecka oraz rodzice osób pełnoletnich mogą być całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, jeżeli:

 1. nie dysponują dochodami, utrzymują się tylko z zasiłku socjalnego lub pomocy rodziny,

 2. dochód rodziny (rodzica) nie przekracza lub jest równy 200% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

 3. występują uzasadnione okoliczności, w szczególności: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm lub narkomania oraz inne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację materialną i życiową,

 4. ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia lub innych placówkach,

 5. osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,

 6. rodzice przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

§ 3. Rodzice dziecka oraz rodzice osób pełnoletnich mogą być częściowo zwolnieni z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej:

 1. w wysokości od 70% do 90% należnej kwoty, jeżeli dochód rodziny jest większy od 200% ale nie przekracza 300% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

 2. w wysokości od 69% do 50% należnej kwoty, jeżeli dochód rodziny jest większy od 300% ale nie przekracza 400% kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

 3. w wysokości od 49% do 20% należnej kwoty, jeżeli dochód rodziny jest większy od 400% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Odstąpienie z urzędu od ustalania odpłatności za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej może nastąpić w przypadku:

 1. nieznanego miejsca pobytu rodzica lub rodziców,

 2. ubezwłasnowolnienia rodzica lub rodziców,

 3. upośledzenia umysłowego rodzica w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub długotrwałej choroby psychicznej,

 4. gdy matka zrzeka się dziecka tuż po urodzeniu w szpitalu w celu oddania go do adopcji,

 5. wystąpienia zdarzeń losowych w istotny sposób wpływających na sytuację materialną i życiową rodziny (rodzica) np. długotrwała choroba, pożar, powódź.

§ 5. Zwolnienia z odpłatności udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok.

§ 6. Postępowanie wyjaśniające w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodziców osób pełnoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Myśliborskiego przeprowadza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opracowała Beata Kołodziejek - PCPR

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE:

W związku z ustawową koniecznością ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich przebywających w rodzinach zastępczych a pochodzących z terenu Powiatu Myśliborskiego, niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2006 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 10:51