herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie


PROJEKT

UCHWAŁA NR / / 2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ............. 2006roku

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.2, 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z poźn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie zgodnie z aneksem nr 8 z dnia 16 maja 2006r. do Statutu SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII / 133 / 2000 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 lutego 2000 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie dysponuje wyposażoną w sprzęt do świadczenia usług bazą lokalową. Ponadto na terenie Powiatu Myśliborskiego brak jest specjalistycznej poradni alergologicznej, natomiast zapotrzebowanie na w/w usługi jest duże. W związku z powyższym zasadne staje się przystąpienie do konkursu i zakontraktowanie świadczeń w tym zakresie.

Przedłożone zmiany wynikają z ogłoszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Szczecinie konkursu ofert dla Powiatu Myśliborskiego na usługi specjalistyczne od 01 czerwca 2006r. do 31 grudnia 2006r. w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - poradnia alergologiczna.

Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 16 maja 2006r. Uchwałą nr XXII / 14 / 06 uchwaliła zmiany w Statucie SP ZOZ i przedłożyła do zatwierdzenia Radzie Powiatu Myśliborskiego.

Przygotowała: Anna Trembecka

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw

Społecznych

Załącznik do uchwały Nr ......

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia ......... 2006 roku

A N E K S Nr 8

z dnia 15 maja 2006 roku

do STATUTU Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Uchwalonego przez Radę Powiatu w dniu 23 lutego 2000 roku ( Uchwała Nr XVII/133/2000 )

Na podstawie art.39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91 poz.408 z późn. zmianami/ postanawia się dokonać zmian w statucie w sposób następujący:

§ 1

IV. ORGAN ZAKŁADU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

- w § 14 % opieka ambulatoryjna dodaje się zapis:

„ poradnia alergologiczna”.

§ 2

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2006 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 10:47