herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia marzec 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 323.969 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 5.913 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 5.913 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 5.913 zł.

w dziale 756 - DOCHODY OD OSOB PRAAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

o kwotę 2.125 zł.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 2.125 zł.

§0690 - wpływy z różnych opłat

o kwotę 2.125 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 55.618 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 55.618 zł.

§6291 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

o kwotę 55.618 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 260.313 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 260.313 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 33.450 zł.

§2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

o kwotę 226.863 zł.

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 226.863 zł.

zadania własne

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 226.863 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 226.863 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 226.863 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 202.828 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 5.913 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 5.913 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 5.045 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 868 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 124.610 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 124.610 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 44.926 zł.

§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

o kwotę 1.509 zł.

§6061 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 55.618 zł.

§6062 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 22.557 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 32.310 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 32.310 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 32.310 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 32.600 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 32.600 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 27.809 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 4.791zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 7.395 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 2.474 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 400 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 2.074 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 4.921 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 4.921 zł.

§4. Deficyt budżetu powiatu wynosi 105.722 zł., a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych.


§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2006 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  1. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.913 zł. uzyskanych ze środków Powiatowego Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych.

  2. Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32.600 zł. uzyskanych ze środków Powiatowego Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. Na dochody została wprowadzona również kwota 850 zł. uzyskana jako wpłata pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne,

  3. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 2.074 zł. w związku z przystąpieniem Poradni do projektu współfinansowania za środków Unii Europejskiej (wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) z przeznaczeniem na przygotowanie instalacji elektrycznej celem zamontowania sprzętu oraz na montaż systemu alarmowego z powiadomieniem telefonicznym (zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi),

  4. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 4.921 zł. na dokonanie remontu elewacji budynku MOS „SZKUNER”. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu.

  5. Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 32.310 zł. odprowadzonych 31.XII.2005 roku, a które stanowią dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców na 01.01.2006 r. przekazanych przez ZUS, KRUS, OPS.

  6. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o przyznanie dodatkowej kwoty 400 zł. z przeznaczeniem na zakup odtwarzacza MP4 w celu przenoszenia danych przydatnych w pracy terapeuty wykonujących pracę na terenie szkół i placówek.

 2. Wniosku Inspektora ds. Zdrowia i Spraw Społecznych o uwzględnienie w budżecie 2006 roku kwoty 2.125 zł. jako dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych.

 3. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przyznanie środków finansowych na doposażenie dwóch ośrodków egzaminacyjnych dla uczniów szkół zawodowych. Egzaminy dotyczą przygotowania zawodowego uczniów kończących w/w szkoły. Aktualnie egzaminy z przygotowania zawodowego odbywają się w ZSP Nr 3 w Myśliborzu i w ZSP Nr1 w Barlinku. Proponuje się przeznaczyć na doposażenie kwotę 46.435 zł. (ZSP Nr3 w Myśliborzu - 26.000 zł., ZSP Nr1 w Barlinku - 20.435 zł.).Są to środki przekazane przez Ministerstwo Finansów w dniu 19 grudnia 2005 roku, a które nie zostały wykorzystane w 2005 roku.

 4. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i wprowadzeniem §2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy należy dokonać przeniesienia środków finansowych w wysokości 226.863 zł. z §0970 - wpływy z różnych dochodów na w/w paragraf (dotyczy rozdziału 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

 5. Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie w budżecie kwoty 22.557 zł. na realizację zadania pt. „Wiedza i kompetencje szansą rozwoju aktywności zawodowej dla lokalnej społeczności w ramach programu Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-03-2006 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2006 13:57