herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 r


PROJEKT

UCHWAŁY Nr ......................

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia .......................2006 r.

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 r.

Na podstawie art.12 pkt11 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeznaczenia środków w ogólnej kwocie 989.102,00 zł. Na następujące zadania:

1) Rehabilitacja zawodowa: 40.000,00 zł.

a) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku 40.000,00 zł.

pracy.

  1. Rehabilitacja społeczna: 949.102,00 zł.

a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 402.420,00 zł.

warsztatów terapii zajęciowej,

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 201.000,00 zł.

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 80.000,00 zł.

w komunikowaniu się i technicznych, w związku

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 40.000,00 zł.

osób niepełnosprawnych,

e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnych, 225.682,00 zł

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz.U.

Nr 88, poz. 808/., Zarząd PFRON pismem WF/132 w/2006 z dnia 2 marca 2006 r. ustalił kwotę dla Powiatu Myśliborskiego w wysokości 989.102,00 zł. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy, w oparciu o analizę wykorzystania środków w latach poprzednich oraz aktualne zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu ustalił projekt zadań na rzecz osób niepełnosprawnych na 2006 r. z wykorzystaniem przyznanych środków finansowych.

Na rehabilitację społeczną: kwota 949.282,00 zł stanowiąca zabezpieczenie dla: działającego na terenie naszego powiatu Warsztatu Terapii Zajęciowej /dla 30 uczestników/, który utworzono 2002 roku przez oddz. Wojewódzki PFRON, zabezpieczenie finansowe turnusów rehabilitacyjnych dla ok. 300 uczestników licząc średnio 600,00 zł. na osobę oraz dla 50 opiekunów osób niepełnosprawnych po 420,00 zł., na likwidację barier architektonicznych planuje się kwotę 80.000,00 zł / na dzień dzisiejszy złożono 12 wniosków, na kwotę 88.000,00/, na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych planowana jest kwota 40.000,00 zł. i obejmuje dofinansowanie 12 imprez na terenie Powiatu Myśliborskiego, na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów /Dz.U. 02.96. poz. 861 z późn. zmianami/ zaplanowano kwotę 225.682,00 zł. / w chwili obecnej na to zadanie wpłynęło 100 wniosków na kwotę 180.000,00 zł./ Jest to zadanie na, które jest największe zapotrzebowanie.

Na rehabilitację zawodową przeznaczono kwotę 40.000,00 zł., którą przewiduje się przeznaczyć na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy, tj. prace interwencyjne oraz przyuczenie do zawodu ok. 10 osób niepełnosprawnych.

Opracowała: Beata Kołodziejek - PCPR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-03-2006 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2006 13:56