herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbywania wydzierżawienia lub wynajęcia majątku


PROJEKT

UCHWAŁA NR ..../ ..../ 06

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ............................

w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbywania wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Powiat Myśliborski

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) w zw. z art.42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U.Nr 91 poz. 408 z póź.zm.) - Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zakupywana i przyjmowana w ramach darowizny aparatura i sprzęt medyczny powinny odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologie i zużycie stanowić zagrożenia dla życia i lub zdrowia ludzkiego.

§ 2.1. Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić pod warunkiem , że :

 1. przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich,

 2. uprzednio została sporządzona opinia techniczno-ekonomiczna o przedmiocie darowizny uwzględniająca:

  1. ocenę warunków wykorzystania darowanej aparatury lub sprzętu medycznego przez sp zoz,

  2. stan techniczny aparatury lub sprzętu medycznego,

  3. przystosowanie pomieszczeń z s.p.z.o.z. dla darowanej aparatury lub sprzętu medycznego,

 3. przedmiot darowizny posiada ważne świadectwo dopuszczalności do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej,

 4. przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych,

 5. umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej.

2. Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia darczyńcy, że posiada on tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny.

§ 3.1. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego przez s.p.z.o.z. może być dokonany

jeżeli taki zakup uzasadniają potrzeby statutowe.

 1. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego powinien być zgodny z zakresem udzielanych przez s.p.z.o.z. świadczeń zdrowotnych oraz z możliwościami organizacyjno-technicznymi s.p.z.o.z. w zakresie korzystania z zakupionej aparatury lub sprzętu medycznego.

§ 4. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego s.p.z.o.z. winno odbyć się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki tj. min przy uwzględnieniu celowości dokonania obrotu majątkiem trwałym oraz przy uwzględnieniu analizy ekonomicznej, technicznej i szacunkowej planowanego przedsięwzięcia.

§ 5.1. Zbycie , wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego s.p.z.o.z. powinno

być dokonane w drodze przetargu przeprowadzonego w oparciu o przepisy

Kodeksu cywilnego.

2. Zbycie , wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego s.p.z.o.z. nie może

prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych

udzielanych przez ten z.o.z.

§ 6.1. W przypadku planowanej zamiany majątku trwałego, Zarząd Powiatu może udzielić zgody na odstąpienie od wymogu dokonania zbycia w drodze przetargu mając na uwadze:

 1. celowość dokonania zamiany,

 2. zasady prawidłowej gospodarki, o których mowa w § 5,

 3. porównywalną wartość majątku trwałego mającego być przedmiotem zamiany,

 4. kwotę ewentualnej dopłaty , którą poniesie s.p.z.o.z. w związku z dokonaną czynnością zamiany. Kwota dopłaty nie może przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty ............................... euro.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego s.p.z.o.z nie może być dokonane ma rzecz:

 1. osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w s.p.z.o.z.

 2. kierownika s.p.z.o.z. i jego zastępców,

 3. podmiotów utworzonych przez s.p.z.o.z. oraz podmiotów , w których s.p.z.o.z. lub osoby pełniące funkcje kierownicze w tym z.o.z. posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walny zgromadzeniu lub pełnia funkcje w ich organach, a także podmiotów w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania.

§ 7.1. Zbycie nieruchomości, bez względu na jej wartość, wymaga każdorazowej

zgody organu założycielskiego s.p.z.o.z.

2. Zbycie majątku trwałego ruchomego, o wartości powyżej .................................

zł wymaga każdorazowego powiadomienia Zarządu Powiatu Myśliborsiego.

 1. Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego ruchomego o wartości do .................................. zł lub nieruchomości o pow. do .................. m.kw. na rzecz jednego podmiotu wymaga każdorazowego powiadomienia Zarządu Powiatu Myśliborsiego o zamiarze dokonania tej czynności.

 2. Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego ruchomego o wartości powyżej ............................ zł lub nieruchomości powyżej ...................... m.kw. na rzecz jednego podmiotu wymaga każdorazowej zgody Zarządu Powiatu.

 3. W przypadku kolejnego najmu lub dzierżawy dokonanej na rzecz jednego podmiotu w przeciągu 12 miesięcy, powierzchnie będące przedmiotem najmu lub dzierżawy sumuje się.

 4. Zakazuje się dokonywania najmu oraz dzierżawy majątku trwałego podmiotom świadczącym usługi mające charakter konkurencyjny w stosunku do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez s.p.z.o.z.

§ 8. Niniejsze zasady nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbycia, dzierżawy lub najmu majątku trwałego w zakresie w jakim obejmują s.p.z.o.z.

§ 9. Uchyla się Uchwałę Nr XVIII / 141 / 2000Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 marca 2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego SP ZOZ w Barlinku i w Dębnie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała: Anna Trembecka

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-03-2006 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2006 13:55