herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata


Projekt

UCHWAŁA Nr ......../......./..........

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ............................

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. art. 13 ust. 1 i 2, art. 37, art. 40, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości będących własnością Powiatu Myśliborskiego, zwanych w dalszej treści uchwały „ nieruchomościami „ jest upoważniony Zarząd Powiatu.

§ 2. Nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu.

§ 3. 1.Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości lub jej części na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody Rady Powiatu i następuje w drodze przetargu, który przeprowadza się w formie :

1) przetargu ustnego nieograniczonego,

2) przetargu pisemnego nieograniczonego,

3) przetargu pisemnego ograniczonego

2. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

3. O zastosowanej formie przetargu decyduje Zarząd Powiatu

4. Zarząd Powiatu określi w drodze odrębnej uchwały formę przeprowadzania przetargu.

5.Zarząd Powiatu sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę bądź najem - zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm).

6.Rada Powiatu może zwolnić z obowiązku przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie bądź wynajęcie nieruchomości lub jej części, jeżeli uzasadnia to ważny cel publiczny.

§ 4. Wydzierżawianie, wynajęcie nieruchomości na okres nie przekraczający trzech lat wymaga powiadomienia przez trwałego zarządcę lub administratora nieruchomości, Zarządu Powiatu, co najmniej 14 dni przed planowaną w/w czynnością przeprowadzoną na zasadach wg niżej ustalonych zasad :

1) wydzierżawianie bądź wynajmowanie nieruchomości następuje w drodze przetargu, który przeprowadza się w formie :

a) przetargu ustnego nieograniczonego,

b) przetargu pisemnego ograniczonego,

  1. przetargu pisemnego ograniczonego.

2) przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

3) o zastosowanej formie przetargu decyduje zarządca nieruchomości powiadamiając Zarząd Powiatu.

4) zarządca nieruchomości sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę bądź najem zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

5) Rada Powiatu może zwolnić z obowiązku przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie bądź wynajęcie nieruchomości lub jej części, jeżeli uzasadnia to ważny cel publiczny.

§ 5. Użyczenie nieruchomości lub jej części na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody Rady Powiatu, a na okres nie przekraczający trzech lat wymaga powiadomienia przez trwałego zarządcę lub administratora nieruchomości Zarządu Powiatu, co najmniej 14 dni przed planowaną czynnością.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Przygotował

Mirosław Lach

Geodeta Powiatowy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-02-2006 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2006 10:02