herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

859/2013 w sprawie przejęcia zobowiązania z tytułu umowy kredytowej w związku z przekształceniem SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 18 grudnia 2013r.

 

w sprawie przejęcia zobowiązania z tytułu umowy kredytowej w związku z przekształceniem SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

 

 

 

 

Treść zapytania:Skarbnik Powiatu odpowiadając na jedno z pytań przekazała, że w kwocie zobowiązań Powiatu na koniec roku 2012 wykazanych w sprawozdaniu RbZ ujęte są zobowiązania przejęte od Szpitali Powiatowych. W kwocie zobowiązań Powiatu na koniec 2012 roku wykazanej w sprawozdaniu RbZ są ujęte zobowiązania wymagalne przejęte od SP ZOZ Dębno. W sprawozdaniu tym ujmuje się zobowiązania bezsporne i potwierdzone.

Czy zarejestrowana pod nr 91 centralnego rejestru umów w Starostwie umowa kredytu podpisana przez dwóch Członków Zarządu przy kontrasygnacie Pani Skarbnik na kwotę 10.216.852,00 zł, w tym należność główna ponad 6 800 000,00 zł podpisana z Raiffeisen Bank, która przewiduje okres spłaty tego kredytu do 31 sierpnia 2021 roku jest zobowiązaniem bezspornym i potwierdzonym? Czy jest to kredyt długoterminowy czy też krótkoterminowy? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdań finansowych kredyty długoterminowe powinny być wykazane w sprawozdaniu RbZ w związku z tym mam pytanie i prośbę, aby na kolejnej Komisji Budżetu Pani Skarbnik przygotowała, dokładny wykaz tytułów dłużnych zamieszczonych w sprawozdaniu RbZ na koniec roku. Jak wiadomo dług Powiatu według sprawozdań RbZ wynosi ok. 34 mln. zł przed przejęciem zobowiązań. Na koniec tego roku podejmowaliśmy uchwałę o podwyższeniu dotacji, której nie było na kwotę 3 mln. zł i ten dług praktycznie nie wzrósł. Rozumiem, że bezsporne były podpisywane umowy i ugody mówił o tym dziś Tadeusz Maćkała, jednak ja bym chciał zawęzić do tych umów i kredytów, które były i żebyśmy w końcu jako radni mieli pełny wykaz umów zaciągniętych kredytów. Jak się okazuje w każdej kadencji zaciągano kredyty, taka była praktyka, jak można było to zaciągaliśmy, ale okazuje się, że te kredyty cały czas spłacamy. Interesuje mnie to co się stało z kredytem, jak jest podpisana i skonstruowana umowa, że te umowy które zaciągamy tak jak była zaciągnięta w styczniu tego roku na kwotę 3 mln. zł  jak przewidywano jaka będzie spłata? Z postanowień uchwały budżetowej wynika, że możemy zaciągać zobowiązania na pokrycie bieżącego deficytu w danym roku. Tak to człowiek odbierał, że będzie to spłacone w tym roku budżetowym.  Tak też myślałem jednak zobaczyłem umowy, które ja też podpisałem z Panem Potyrą to okazało się, że okres spłaty jednak wykracza poza rok budżetowy.

 

Prośba jest taka, aby przygotować taką informację. Prośbę tę kieruję również do Pana Józefa Getmana jako Przewodniczącego Komisji Finansów, aby  taką informację nam przedstawić. Jest to o tyle istotne, bo jeżeli jest tak jak ta umowa przewiduje czyli te 10.216.852,00 zł i spłata 31 sierpień to w jakiej wysokości to zostało dzisiaj spłacone?

W restrukturyzacji nie ma żadnej mowy o tym kredycie. Jak to się ma do wykazanego długu? Pamiętamy dobrze, że przed przejęciem zobowiązań po naszych korektach itd. mieliśmy prawie 57 % zadłużenia. Przejęliśmy – do kwoty, ale kredyt był podpisany dokładnie 19 grudnia 2012 roku. Mam prośbę do Pana Jozefa jako Przewodniczącego Komisji Finansów, aby Komisja  pochyliła się nad tym i sprawdziła dokładnie czy ten kredyt powinien być uwzględniony w sprawozdaniu RbZ, czy też nie?

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Umowa o przelew praw i przejęcie zobowiązań z tytułu umowy kredytowej zawarta
w dniu 19 grudnia 2012 roku w Szczecinie stanowi o przejęciu zobowiązania z tytułu umowy kredytowej w związku z przekształceniem SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie i została
w całości spłacona w roku 2013 z uzyskanej od Ministerstwa Zdrowia dotacji w ramach wydatku bieżącego zakwalifikowanego w paragrafie wydatków 4890 -  Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki o których mowa w art. 61 i 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Zobowiązanie z tytułu umowy o przelew praw i przejęcie zobowiązań z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 19 grudnia 2012 roku w Szczecinie nie stanowi rozchodu (nie może być wykazane jako rozchód w § 992, środki uzyskane z kredytu nie stanowiły przychodu w ramach § 952 ) tylko wydatek bieżący, analogicznie jak  przejęte od szpitala inne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
W sprawozdaniu RB Z wykazywane są kredyty i pożyczki zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wymagalne stanowią wszystkie bezsporne zobowiązania pod warunkiem, że ich termin zapłaty dla dłużnika minął, a jednocześnie nie są one przedawnione lub umorzone. Dotyczy to głównie zobowiązań wynikających z dostaw towarów i usług oraz udzielonych poręczeń. Umowa kredytowa
Nr CRD/23344/06 z dnia 23 października 2006 roku, która jest przedmiotem przejęcia zobowiązania była poręczona między innymi przez Powiat Myśliborski. Zobowiązanie to poprzez podpisanie umowy o przelew praw i przejęcie zobowiązań z tytułu umowy kredytowej nie było zobowiązaniem wymagalnym i zostało wykazane w sprawozdaniu RB 28S w ramach wydatków bieżących na dzień 31.12.2012 roku jako zobowiązanie niewymagalne  i jednocześnie  nie podlegało wykazaniu w sprawozdaniu RB Z w wierszu dotyczącym zobowiązań wymagalnych ( analogicznie jak inne przejęte od Szpitala w Dębnie niewymagalne zobowiązania). W sprawozdaniu RB Z w wierszu dotyczącym zobowiązań wymagalnych zostały wykazane zobowiązania wymagalne przejęte od SP ZOZ Szpital
w Dębnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 28-01-2014 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 28-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2014 08:55