Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice”


PROJEKT

UCHWAŁA NR

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia

w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice”

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, M. P. Nr 49, poz. 715, Dz. U. Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, M.P. z 2004r. Nr 50, poz. 782 i 783, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959), Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie projekt „Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Andrzej Dobrowolski

  1. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

  2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

  3. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska projekty gminnych programów ochrony środowiska opiniuje zarząd powiatu.

W dniu 26 lipca 2004 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynął wniosek Urzędu Gminy w Boleszkowicach w sprawie wydania opinii do projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice”.

Opiniowany program został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i jest zgodny z obowiązującymi planami gospodarki odpadami wyższego szczebla tj.:

Z uwagi na powyższe należało pozytywnie zaopiniować przedmiotowy projekt.

Przygotował: Stanisław Chorabik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-07-2004 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2004 11:58