Protokół Nr 170/2010


Protokół Nr 170/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 27 lipca 2010 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 15 15 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu

4. Tomasz Jarema - Członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

2. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (załącznik Nr 2 do protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja karczewska

przedstawiła treść projektu uchwały. Poinformowała, że zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 17.573 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu posadzki w salach dydaktycznych nr 1 i nr 2 .

 2. Wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych „SZKUNER” w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 16.000 zł, z przeznaczeniem na przetarcie drewna na tarcicę budowlaną.

 3. Umowy dotacji Nr 38/10/EE-PO/D z dnia 6 lipca 2010 roku zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania: Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o system solarny w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w kwocie 88.819 zł.

 4. Wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.650 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydzielenia działek na poszerzenie pasa drogowego.

 5. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w kwocie
  78.600 zł. w ramach realizacji projektu pt. „Słoneczny dom”.

 6. Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2010 r. pomiędzy Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim na udzielenie dotacji celowej w kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany okien w Zespole Szkół w Smolnicy.

 7. Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2010 r. pomiędzy Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim na udzielenie dotacji celowej w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego przy udziale środków unijnych - „Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie poprzez zakup sprzętu medycznego”, realizowanego przez Szpital Powiatowy w Dębnie.

 8. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych między paragrafami w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

 9. Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 25.618 zł celem zabezpieczenia pełnej kwoty na zadanie „Przebudowa 2 mostów w m. Namyślin”.

 10. Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 110.000 zł w związku z koniecznością dokonania płatności faktur za roboty dodatkowe (dot. zadania gminy) zgodnie z porozumieniem Nr 138/08 zawartym w dniu 15.12.2008 r. pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Barlinek.

 11. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 8.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 170/336/2010 w sprawie zmiany budżetu w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok. (załącznik Nr 3 do protokołu)

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. (załącznik Nr 4 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały. Poinformował, że projekt uchwały dot. udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Dębnie pożyczkę długoterminową w wysokości 488.811 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika .

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 170/ 337/2010 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. Za głosowało - 5 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały. Poinformował, że projekt uchwały dot. zaopiniowania wniosku Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w zakresie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg na terenie gminy Stara Dąbrowa stanowiących drogę nr 1773Z Warchlino - Parlino i drogę nr 1719Z Tolcz - Chlebówko na odcinku skrzyżowania z drogą gminną w Krzywnicy do Chlebówka pod wiaduktem w celu zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 170/338/2010 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. Za głosowało - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. (załącznik Nr 5 do protokołu)

Ad. 6

Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o dokonanie zapłaty kapitału i

odsetek za m-c lipiec 2010 r. od kredytu długoterminowego z Reiffeissen Bank Polska S.A.

(załącznik Nr 6 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku. Poinformował, że Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zapłaty w wys. 95.437,50 tytułem raty kapitału i odsetek za miesiąc lipiec 2010 od kredytu długoterminowego do Reiffeisen Bank Polska S.A. O/ Szczecin.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek. Za głosowało - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 7

Informacja z realizacji planu finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie.

załącznik Nr 7 do protokołu)

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Inspektora ds. Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej do przygotowania informacji dot. stanu zobowiązań Szpitala w Barlinku i w Dębnie na koniec 2006 roku oraz o wysokości dofinansowania przez powiat obu szpitali w I i w II kadencji z informację na jaki cel zostały te środki przeznaczone. Za głosowało - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 8

Wniosek Naczelnika Wydziału Dróg o dokonanie zmian w planie wydatków.

załącznik Nr 8 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

Przedstawił treść wniosku, Poinformował, że Naczelnik Wydziału Dróg zwrócił się z wnioskiem o dokonanie przeniesienia środków finansowych w kwocie 25.618 zł. w rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe celem zabezpieczenia pełnej kwoty na zadanie: „Przebudowa 2 mostów w m. Namyślin” w planie wydatków na to zadanie ujęta jest kwota 331.800 zł. poniesiono wydatek w kwocie 4.270 zł. na opracowanie specyfikacji technicznej , a cena najkorzystniejszej oferty wynosi 353.148 zł.

W związku z powyższym zmiana jest niezbędna dla zakończenia procedury przetargowej i podpisania umowy z wykonawcą.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek. Za głosowało - 5 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 9

Spraw różnych nie poruszono.

Ad. 10

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1550

Protokołowała:

Janina Sidor

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu …………………………………

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ………………….......................

3. Tomasz Jarema - Członek Zarządu ………………….......................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu …………………......................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu …………………......................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 04-08-2010 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 04-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 23-09-2010 13:34