UCHWAŁA NR 14/28/2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


UCHWAŁA NR 14/28/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr VI/52/07 z dnia 20 marca 2007 roku Zarząd Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2007 rok wprowadzonych uchwałą Nr VI/52/07 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 marca 2007 roku, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta ...............................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................................

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2007 rok dokonuje się:

  1. Zawiadomienia Ministra Finansów ST4-4820/105/2007/337 z dnia 19 lutego 2007 roku o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2007, a także o planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

  2. Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.923 zł. uzyskanych z tytułu prac interwencyjnych (refundacja) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

  3. W związku z otrzymaniem kwoty 1.059.880 zł. z tytułu zwrotu wydatków kwalifikowalnych jako 75% udziału budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektów:

- „Modernizacja ul. Zielonej w m. Dębno” - 1.002.480 zł.,

- „Modernizacja Przystani Żeglarskiej MOS SZKUNER” - 57.400 zł.

4. wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu - na podstawie art.7 ust. 6a ustawy z dnia 8 czerwca z 2001 roku
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz.764, z 2003r. Nr 46,poz.392) wydano decyzję znak: OSR 6012-3/4-1/06 oraz znak: OSR6012-3/4-2/06. Na mocy tej decyzji przeniesiono prawa i obowiązki wynikające z w/w decyzji z Pani Marii Pastuszak na Państwo Stanisława i Mariolę Ludwikę Targowskich. Pismem z dnia 20 lutego 2007 roku znak: OSR 6012-3/4/06 wezwano Panią Marię Pastuszak do zwrotu ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku ze sprzedażą zalesionych działek w wysokości 1.302,48 zł. za miesiąc listopad i grudzień 2006 roku oraz kwoty: 1.302,48 zł. za miesiąc styczeń i luty 2007 roku co uczyniła w dniu: 28 lutego 2007 roku. W związku z tym, że dokonany zwrot w części dotyczy roku 2006 roku należy wprowadzić w/w kwotę do budżetu roku 2007.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Załącznik

do Uchwały Nr 14/28/2007

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 29 marca 2007 roku

Zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Jednostka realizująca

dział

rozdział

§

Wyszczególnienie

kwota zmian

w zł.

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

77.619

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

77.619

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

77.619

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

020

LEŚNICTWO

1.303

02001

Gospodarka leśna

1.303

0970

wpływy z różnych dochodów

1.303

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.002.480

60014

Drogi publiczne powiatowe

1.002.480

6648

dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

1.002.480

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Myśliborzu

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.923

71015

Nadzór budowlany

2.923

0970

wpływy z różnych dochodów

2.923

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

594.184

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

594.184

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

594.184

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

57.400

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

57.400

6648

dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

57.400

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

020

LEŚNICTWO

1.303

02001

Gospodarka leśna

1.303

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.303

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Myśliborzu

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.923

71015

Nadzór budowlany

2.923

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2.400

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

400

4120

składki na Fundusz Pracy

123

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-04-2007 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2007 15:27