Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu


UCHWAŁA NR............. PROJEKT

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ...........................

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 05 września 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ) w zw. § 1 ust. 3 Ramowego Statutu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 poz. 624 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96 , Dz. U z 2003 r. Nr 146 poz.1416, Dz. U z m 2004 r. nr 66 poz.606, dz. U z 2005 nr 10 poz. 75) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z siedzibą w
Myśliborzu ul. Za Bramką nr 8 imię; „NOBLISTÓW POLSKICH”.

2. Uwzględniając postanowienie ust. 1 pełna nazwa otrzymuje brzmienie

„ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 2

im. NOBLISTÓW POLSKICH

w MYŚLIBORZU ul. Za Bramką nr 8”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Opracował:

Adam Wojciechowski

Radca Prawny

UZASADNIENIE

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu złożyli wspólnie wniosek o nadanie szkole imienia „Noblistów Polskich”. Działania w/w organów szkoły oparte były o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz szkół.

Imię szkoły zostało wyłonione po przeprowadzeniu plebiscytu, w którym udział
wzięło 412 osób. Imię powyższe zostało wybrane 252 głosami z pośród 10 kandydatów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2006 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 10:50