herbKARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Spokojna 13 , 74-300 Myślibórz

1. Nazwa sprawy

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu przekazania pojazdu dla przedsiębiorcy

prowadzącego stację demontażu pojazdów

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inwestycji, Komunikacji i Dróg, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795

3. Podstawa prawna

Art.79 ust.1 pkt.1 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz:

 1. unieważnione tablice rejestracyjne,
 2. unieważniony dowód rejestracyjny,
 3. Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 4. zaświadczenie potwierdzające przekazanie kompletnego pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu,.
 5. Do wglądu:
 6. dokument tożsamości właściciela/właścicieli:
  • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
  • paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
  • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 7. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

5. Opłata

Opłata skarbowa:

 1.  za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu,
 2. za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł; płatność dokonywana w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz lub na rachunek Urzędu Nr 618355 0009 0070 0708 2000 0002.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu demontażu.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony. Właściciel pojazdu musi przedłożyć zaświadczenie potwierdzające przekazanie pojazdu do wyznaczonej przez wojewodę stacji demontażu pojazdów, oraz przekazać unieważnione przez stację tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.

Pojazd wyrejestrowany z powodu demontażu nie podlega powtórnej rejestracji.

Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów udostępniony jest na stronie internetowej każdego urzędu wojewódzkiego.

 

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Urząd wymaga pełnego tłumaczenia dokumentów – dokumenty przetłumaczone „częściowo”, lub wybiórczo nie będą uznawane.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań .

10. Załączniki

Formularz wniosku.

 • Opłata