KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów

Podstawa prawna:
    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U.  Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
DANE WEJŚCIOWE
I. WYMAGANE DOKUMENTY
-       aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
-       kopia zaświadczenia o otrzymaniu w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
-       kopia decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP,
-       W przypadku magazynowania odpadów należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym mają być magazynowane odpady tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe (użytkowanie, służebność, własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych), stosunek zobowiązaniowy (dzierżawa, najem, użyczenie),
-       mapa z zaznaczonym miejscem magazynowania odpadów,
-       kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla działki, na której ma być prowadzona działalność,
-       decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dotyczy sytuacji,
w której działalność podlegająca koncesjonowaniu zaliczona będzie do „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” w rozumieniu art. 51 Prawa ochrony środowiska) – dotyczy m. in. § 3 ust. 1 pkt 73 – instalacje związane z odzyskiem
lub unieszkodliwianiem odpadów, pkt 74 – punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu
-       dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale.
-       Starosta w zależności od rodzaju sprawy zastrzega sobie możliwość wymagania dodatkowych dokumentów w celu oceny zgodności zamierzonego sposobu gospodarki odpadami z przepisami prawa miejscowego, np.:
- dokumenty zabezpieczające roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków
w środowisku (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa lub depozyt zabezpieczający roszczenia) – jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany
z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska
w znacznych rozmiarach,
- w celu oceny zgodności zamierzonego sposobu gospodarki odpadami z przepisami prawa miejscowego, np. decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki, jeżeli dla tego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
-          za wydanie zezwolenia – 616 zł – na podstawie części IIII pkt 44 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U.  Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) – zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej,
-          stosownie do cz. III pkt 45 w/w ustawy w przypadku wydania zezwolenia na kilka działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności – opłata stanowi 100% stawki określonej od zezwolenia,
-          w myśl cz. III pkt 46 ppkt 1 zmiana warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 % stawki określonej od zezwolenia.
Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku stosownie do art.  6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
 
Opłaty powyższej należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, czynnej codziennie od 800 do 1400 lub bezgotówkowo na konto: Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz, GBS w Barlinku Oddział Myślibórz,
NUMER KONTA
61 8355 0009 0070 0708 2000 0002
w treści dowodu wpłaty: „zezwolenie na zbieranie odpadów”.
Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku w oryginale.
III.      TERMIN ODPOWIEDZI
- do 30 dni (w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni).
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES )
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Spokojna 13 - pok. nr 48, tel. (95)747 34 32
 
DANE WYJŚCIOWE
 
V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA  
1)         W celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów należy w złożonym wniosku podać:
-       wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
-       oznaczenie miejsca prowadzenia zbierania odpadów,
-       wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,
-       przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
-       przewidywany okres wykonywania zbierania odpadów.
2) Złożenie kompletnego wniosku jest warunkiem wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.
VI.      TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.
VII.     UWAGI
  1. Starosta wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów ze względu na miejsce zbierania odpadów (również w przypadku gdy ma siedzibę poza terenem ww. Powiatu).
  2. Uzyskanie zezwolenie na zbieranie odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia.
 
VIII. MIERNIK PROCESU/WSKAŹNIKI
Ilość wydanych dokumentów / w terminie

© 2008. WTF Alfa sp. z o.o.